สีประจำโรงเรียน

ฟ้า หมายถึง ความสุขุม และวิสัยทัศน์กว้างไกล
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด มีคุณธรรมจริยธรรม
ดังนั้น สีฟ้า – ขาว หมายถึง องค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ ทำให้ชาวเหล่างามพิทยาคม ก้าวหน้าไปด้วยความสุขุม มั่นคง และ รอบคอบส่งผลให้ชาวเหล่างามพิทยาคม อยู่ร่วมกันอย่างสันติ