พันธกิจ

1.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นระเบียบ สวยงาม น่าอยู่ ภายใต้กิจกรรม ๙ ส
2.พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามศักยภาพและอัจฉริยภาพของบุคคล
4.จัดระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5.พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
7.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการศึกษา