วิสัยทัศน์

“สถานศึกษาน่าอยู่ ครูมืออาชีพ ผู้เรียนมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพได้มาตรฐาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”