ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ได้กำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้ทำการเปิดศูนย์การเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านนาขามและโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ ตำบลสำโรง เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีครู ทำการสอน 3 คน ปี พ.ศ. 2533 ได้ย้ายศูนย์ไปที่บ้านปากห้วยม่วง เพราะมีเนื้อที่เป็นศูนย์กลาง โดยใช้สภาตำบลสำโรง ( เดิม ) เป็นสถานที่เรียน และเปิดเป็นโรงเรียนสาขา ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 มีนักเรียนทั้งหมด 52 คน กรมสามัญศึกษาได้บรรจุและแต่งตั้งครูมาทำการจำนวน 4 คน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้แต่งตั้งให้ นายพนมเทพ สังขะวรรณ เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา ปี พ.ศ. 2536 ห.จ.ก.ภาคอีสานตังปัก ร่วมกับศูนย์มูลนิธิตรีกลุ่มอีซูซุ ได้บริจาคอาคารเรียน 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งครุภัณฑ์ คิดเป็นมูลค่า 1,161,500.- บาท และนายอุทัย เฉวียงวงค์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 49 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ปี พ.ศ.2539 นายบัญญัติ อุทธา ได้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร และเป็นผู้บริหารโรงเรียนสาขาด้วย และ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นสถานศึกษาแห่งใหม่มีชื่อว่า โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และเปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
        ปัจจุบันเปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 มีนักเรียนใน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 534 คน มีข้าราชการครูรวมผู้บริหาร 23 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน พนักงานจ้าง 2 คน รวมบุคลากร 33 คน